Zobraziť podľa zariadenia 
Vyhľadať text
Normy
Označenie riadenej normyTriediaci znakNázov normyRokMesiac
STN EN 12309-1 06 1520Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným čerpadlom na plynné palivá s menovitým príkonom vypočítaným z výhrevnosti max. 70 kW. Časť 1: Bezpečnosť20156
STN 69 491169 4911Acetylénové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostné predpisy19914
STN 73 530573 5305Administratívne budovy. Zmena a 03/84, b 04/89, c 05/89;19805
STN EN 45003 01 5255Akreditačné systémy pre kalibračné a skúšobné laboratóriá. Všeobecné požiadavky na činnosť a uznávanie19988
STN EN ISO 12001 01 1622Akustika. Hluk strojov a zariadení. Pravidlá na tvorbu a prezentáciu skúšobných postupov na určovanie hluku200912
STN EN ISO 1120401 1619Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím presných korekcií na prostredie 20112
STN EN ISO 7235 01 1671Akustika. Meracie postupy pre potrubné tlmiče. Vložený útlm, hluk prúdenia a celková tlaková strata200912
STN EN ISO 11688-1 01 1649Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie200912
STN ISO 1996-2 01 1621Akustika. Opis merania a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladiny hluku20088
STN EN ISO 15667 01 1633Akustika. Pokyny na znižovanie hluku krytmi a kabínami20028
STN EN ISO 3745 01 1634Akustika. Urč. hladín akust. výkonu zdrojov hluku pomocou akust. tl. presné met. pre bezodrazové a polobezod. miestn.20129
STN EN ISO 374401 1604Akustika. Určenie hladín akustického výkonu a hladiny akustickej energie pomocou akustického tlaku. Technické metódy merania pre prevážujúce voľné zvukové p pole nad rovinou odrážajúcou zvuk. Zmena: O1 09/12;20115
STN ISO 829701 1668Akustika. Určenie hladín akustického výkonu výrobných prevádzok s viacerými zdrojmi na účely vyhodnotenia hladín akustického tlaku prostredia. Technická metóda20063
STN EN ISO 374001 1603Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Pokyny n a používanie základných noriem20028
STN IEC 79-1633 2325Analyzátorové domky chránené núteným vetraním19959
STN EN 13774 13 6215Armatúry do rozvod. systémov plynu s max. prevádz. tlakom menším alebo rovným ako 16 bar. Prevádzkové požiadavky20137
STN EN 1074-2 13 7111Armatúry pre potrubia na vodu. Požiad. na použit. a ich overenie skúšk. Časť 2: Uzatvár. ventily. Zmena: A1 08/04;20028
STN EN 1074-1 13 7111Armatúry pre potrubia na vodu. Požiadavky na použiteľnosť a ich overenie skúškami. Časť 1: Všeobecné požiadavky20028
STN EN 1074-3 13 7111Armatúry pre potrubia na vodu. Požiadavky na použiteľnosť a ich overenie skúškami. Časť 3: Spätné ventily20028
STN EN 736-1 13 3001Armatúry. Názvoslovie. Časť 1: Definície typov armatúr19994
STN EN 736-2 13 3001Armatúry. Názvoslovie. Časť 2: Definície súčastí armatúr20008
STN EN 736-3 13 3001Armatúry. Terminológia. Časť 3: Definície termínov20087
STN EN 298 06 1805Autom. riadiace syst. horákov na plynné palivá a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá 20131
STN 26 980126 9801Automatizované parkovacie systémy. Bezpeč. Požiadavky19961
STN EN 13617-1 65 6550Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpeč. požiad. na navrh. a výrobu dávk. čerpadiel, dávkovačov a diaľk. čerp. jednotiek201210
STN EN 13617-2 65 6550Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpeč. požiad. na navrhovanie a výrobu bezpeč. spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch201210
STN EN 13012 65 6135Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt201210
STN 73 121473 1214Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii. Zmena: *a 11/89, *2 1/98, 3 3/02;19841
STN EN 1570-1+A1 27 5011Bezpeč. požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami20155
STN EN 1570-2 27 5011Bezpečenostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 2: Zdvíhacie plošiny na prepravu nákladu, obsluhujúce viac ako dve pevné nástupiská budovy s rýchlosťou zvislého zdvihu nepresahujúcou 0,15 m/s. POZN. „A“;20174
STN EN 1093-6+A1 83 3401Bezpeč. strojov. Vyhod. emisií nebezp. látok obsiahnutých vo vzduchu. Časť 6: Hmot. účinnosť odluč. pri voľnom výstupe20091
STN EN 13611 06 1821Bezpeč. a ovládacie zariadenia pre horáky na plynné palivá a spotrebiče na plynné palivá. Všeobecné požiadavky20172
STN EN 60519-3 33 5002Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 3: Osob. požiadavky na indukčné a kondukčné ohrievacie zariadenia a na indukčné taviace zariadenia200512
STN EN 60519-4 33 5002Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece200711
STN EN 60825-2 34 1701Bezpeč. laser. zariad. Časť 2: Bezp. komunikač. systémov s optickým vláknami (OFCS). Zmena: A1 07/07, A2 06/11;20058
STN EN 1459+A3 26 8804Bezpeč. motorových vozíkov. Vozíky s vlast. pohonom a výlož. zdvíh. zariadením20129
STN 34 310034 3100Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektr. inštaláciách 20018
STN EN 12927-1 27 3016Bezpeč. požiad. na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 1: Kritériá výberu lán a uchytenia ich koncov200511
STN EN 12927-5 27 3016Bezpeč. požiad. na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 5: Skladovanie, preprava, montáž a napínanie200511
STN EN 12927-7 27 3016Bezpeč. požiad. na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 7: Kontrola oprava a údržba. Zmena: *1 11/06;200511
STN EN 13796-2 27 3022Bezpeč. požiad. na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Vozne. Časť 2: Skúška uchytení na odolnosť proti skĺznutiu200512
STN EN 12929-1 27 3017Bezpeč. požiad. na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiad. platné pre všetky zariadenia20163
STN ISO 8232-1 81 9503Bezpeč. požiadavky na stroje na chemické čistenie. Časť 1: Spoločné bezpeč. požiadavky. POZN.: „A“;20094
STN EN ISO 10472-6 81 9001Bezpeč. požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 6: Žehliace a fixačné lisy práčovní. POZN.: „A“;20096
STN EN 13243 27 3021Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Elektr. zariadenia s výnimkou Elektr. zariadení pohonov200511
STN EN 12927-2 27 3016Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 2: Koeficienty bezpečnosti200511
STN EN 12927-4 27 3016Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 4: Uchytenie koncov200511
STN EN 12927-6 27 3016Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 6: Kritériá na vyradenie lán200511
STN EN 12927-8 27 3016Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Laná. Časť 8: Magnetická skúška lana200511
STN EN 13107 27 3019Bezpeč. požiadavky na zariad. určené na osob. lanovú dopravu. Stavebno-inžinierske práce. POZN.: „A“;201511
12345678910...